¶roda, 12 kwietnia 2006

wreszcie i ja co¶ wpiszê:
moim celem wielkanocnym by³o koñczenie pozaczynanych robótek... jak wysz³o tak wysz³o w ka¿dym razie mam na koncie 2 serwetki, czapeczkê i czerwony sweterek uzupe³niaj±cy olimpijski - to na fotkach. Oprócz tego p³aszczyk drutowy ale jeszcze zamek do wszycia ( mam nadziejê ¿e zd±¿ê go ubraæ zanim bêdzie za ciep³o ;-)) pól bolerka i pó³tora rêkawa do ¶wi±tecznego sweterka i co¶ czujê ¿e znów bêdê maszyn± siê wspomagaæ...
Nie chc± mi siê wkleiæ zdjêcia wiêc pozwalam sobie na link do albumu a szefow± proszê aby zrobi³a to tak jak trzeba - wielkanocne s± pierwsze 4 fotki.

czerwonymasynaszydelko

czapusiajulki

serwetka2

serwetka
http://s29.photobucket.com/albums/c269/wojkam5/szydelko
pozdrawiam i jakby co ¿yczê Weso³ych ¦wi±t i smacznego jajka!!!
Kamila wojkam5

14:18, olimpijskie , Wojkam5
Link Dodaj komentarz »