niedziela, 25 lutego 2007
Wielkanocne jajka w szyde³kowych kubraczkach

Przygotowania do ¶wi±t wielkanocnych zaczê³am od wykonania kolorowych kubraczków, w które ubra³am plastikowe jajeczka.

Ubrane w szyde³kowe koszulki jajeczka mog± byæ ozdob± wielkanocnego sto³u.

Mog± równie¿ byæ wykorzystane jako zawieszki na wierzbowych ga³±zkach w ¶wi±tecznym wazonie

Wykonanie takiej ozdoby nie jest trudne; jajko w szyde³kow± koszulkê potrafi ubraæ ka¿dy, kto umie trzymaæ szyde³ko i zna podstawy wykonywania s³upków i oczek ³añcuszka. Sposób wykonania koszulki na moim blogu (tutaj). Zapraszam i ¿yczê udanego szyde³kowania.
Moteczek

21:46, olimpijskie , Moteczek
Link Komentarze (5) »