Nasze zmagania w okresie przed¶wi±tecznym
Blog > Komentarze do wpisu
Kuromania
Uff - dawno mnie tu nie by³o - nie znaczy to jednak, ¿e pró¿nowa³am. O nie! Co prawda druty i szyde³ko le¿± od³ogiem, ale za to do ³ask wróci³a maszyna do szycia. Powsta³y takie oto ¶wi±teczne kurki:


sobota, 07 kwietnia 2007, olimpijskie

Polecane wpisy

  • wreszcie

    uda³o mnie siê zrobiæ fotke przed schowaniem wielkanocnych ozdób g³êboko doszafy. pewnie ju¿ i tak nikt tu nie zagl±da ale mo¿e w przysz³ym roku kto¶ pochwali.

  • Szyde³kowe koszyczki

    Wydzierga³am te¿ kilka koszyczków, ale ponios³am sromotn± klêskê je¶li chodzi o ich usztywnienie.

  • Serwetka z kogutem.

    Jeszcze ¶wi±tecznie A¿ ¿al, ¿e ju¿ po ¦wiêtach. Wprawdzie pogoda by³a i¶cie zimowa a nie wiosenna. Nie zd±¿y³am pokazaæ moich ¶wi±tecznych szyde³kowych prac. Se

Komentarze
2007/04/09 09:41:47
¦liczne stadko. Bardzo pomys³owe wykorzystanie ró¿nokolorowych skrawków.
Pozdrawiam ¶wi±tecznie.